Voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. reikwijdte
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Bijzondere voorwaarden voor montage / installatiediensten
 9. Toepasselijk recht:
 10. verdediging clausule
 11. Plaats van jurisdictie
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied:

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Nordair Systems GmbH (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper met betrekking tot de verkoper in zijn volledige de goederen wordt weergegeven in de online shop. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in voor de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. De klant kan het aanbod ook per telefoon, e-mail of online contactformulier bij de verkoper indienen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door het afleveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag volgend op de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruiksovereenkomst-vol of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax- vol. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt om het bestelproces af te ronden.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat zijn bestelling is voltooid is verzonden. Een verdere verstrekking van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats.

2.6 Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 De orderverwerking en het contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient er voor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door de verkoper in opdracht van de verkoper zijn verzonden e-mail kunnen worden afgeleverd.

3) herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4 Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een voor deelname aan "SOFORT" geactiveerde online bankrekening, zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht bevestigen aan "SOFORT" . De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode "SOFORT" kan de klant op internet op https://www.klarna.com/sofort/ opvragen.

4.5 Als u een van de betalingsmethoden kiest die worden aangeboden door de betalingsdienst "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe "). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Voor het verwerken van betalingen kan Stripe gebruikmaken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.6 Als je kiest voor de creditcard betaalmethode via Stripe, is het factuurbedrag direct opeisbaar bij het sluiten van het contract. De betaling wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en dit type betaling te weigeren in het geval van een negatieve kredietcontrole.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Goederen die door een expediteur worden geleverd, worden "free curbside" geleverd, d.w.z. tot aan de openbare stoep die het dichtst bij het afleveradres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de verkoper en tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten van de verkoper dragen. Dit geldt niet voor wat betreft de verzendkosten indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten geldt, indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, de bepalingen in de instructies van de verkoper over herroeping.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Bijzondere voorwaarden voor montage / installatiediensten

Indien de verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook de montage of installatie van de goederen aan de klant verschuldigd is en, indien nodig, overeenkomstige voorbereidende maatregelen (bijv. meting), dan geldt het volgende:

8.1 De verkoper verleent zijn diensten naar eigen goeddunken of via door hem geselecteerd gekwalificeerd personeel. De verkoper kan ook gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens hem optreden. Tenzij anders vermeld in de servicebeschrijving van de verkoper, heeft de klant geen recht op de selectie van een specifieke persoon om de gewenste service uit te voeren.

8.2 De klant moet de verkoper de volledige en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken die nodig is voor het verlenen van de verschuldigde dienst, voor zover zijn aankoop niet binnen het takenpakket van de verkoper valt volgens de inhoud van het contract.

8.3 Na het sluiten van het contract zal de verkoper contact opnemen met de klant om een afspraak te maken voor de verschuldigde dienst. De klant zorgt ervoor dat de verkoper of het door hem ingeschakelde personeel op de overeengekomen datum toegang heeft tot de relevante faciliteiten van de klant.

8.4 Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen gaat pas over op de klant wanneer de montagewerkzaamheden zijn voltooid en de goederen aan de klant zijn overgedragen.

9) Toepasselijk recht:

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

10) Verdedigingsclausule

Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden slechts onderdeel van de overeenkomst indien en voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook als wij de levering aan de koper zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van de algemene voorwaarden van de koper.

11) Plaats van jurisdictie

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met hoofdzetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, als het contract of de vorderingen uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In de bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht om de rechtbank op de maatschappelijke zetel van de klant in te roepen.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


 

Downloaden als PDF.